Salgs- og leveringsbetingelser

Version 1. marts 2020

 

1. Gyldighed

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle samarbejdsaftaler, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt.

1.2 Ved uoverensstemmelse mellem parternes individuelle betingelser er Bold Bird’s almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende.

 

2. Modtagelse af ordre

2.1 Ved modtagelse af en ordre og betaling heraf fremsender boldbird.dk hurtigst muligt en adgang til den brugerkonto, der oprettes til kunden. Ligeledes fremsendes nærmere specifikation på det købte.

 

3. Samarbejdsaftaler

3.1 Ved indgåelse af samarbejdsaftaler fremsender Bold Bird hurtigst muligt en samarbejdsaftale med nærmere præcisering af opgavens omgang samt de individuelle vilkår hvorunder opgaven skal udføres.

3.2 Endelig indgåelse af samarbejdsaftale sker ved begge parters underskrift.

 

4. Pris

4.1 Alle angivne priser i forhold til kunder er angivet i DKK ekskl. moms. Betalingsbetingelserne er netto kontant. Faktura beløb trækkes automatisk ved oprettelse af bruger konto med adgang til tilkøbte.

4.2 Alle angivne priser i forhold til samarbejdspartnere er angivet i DKK plus moms.

 

5. Betaling

5.1 Der betales kontant ved afgivelse af ordre.

5.2 Der betales efter nærmere specificerede vilkår i forhold til samarbejdspartnere. De nærmere vilkår fremgår af den mellem parterne indgåede samarbejdsaftale.

 

6. Levering

6.1 Ved køb af online kurser og medlemsskab af The Geek Speaks sker levering umiddelbart efter køb.

6.2 Det nærmere tidspunkt for levering af work-day’s som kræver fysisk tilstedeværelse vil fremgå af ordrebekræftelsen.

6.3 Manglende deltagelse i en konkret work-day som kræver fysiske tilstedeværelse grundet kundens forhold, er Bold Bird uvedkommende, og vil ikke blive refunderet.

6.4 Ændringer i leveringstidspunkt som følge af Bold Bird´s forhold vil blive meddelt kunden skriftligt.

 

7. Reklamation

7.1 Reklamation over afholdt work-day eller andet købt produkt skal ske skriftligt senest 8 dage efter levering.

 

8. Force Majeure

8.1 Bold Bird hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne, IT-nedbrud eller lignende som Bold Bird ikke har kunnet undgå og hvis følger Bold Bird ikke har kunnet afværge.

 

9. Persondata

9.1 Ved afgivelse af ordre og/eller tiltrædelse til samarbejdsaftale giver kunden og/eller samarbejdspartneren samtidigt samtykke til at Bold Bird behandler data i det omfang det er sagligt begrundet. Vi behandler typisk følgende data: Dit CVR Nr., dit navn, telefonnummer, din e-mailadresse og postadresse. Data bruges for dels at oprette dig i vores økonomi system og dels for at vi kan kommunikere med dig. Har vi brug for at behandle særligt følsomme persondata, vil dette fremgå udtrykkeligt i det endelige aftalegrundlag, og vil ikke ske uden dit udtrykkelige samtykke, og efter nærmere afgrænset formålsbeskrivelse.

9.2 Som registreret i vores system har kunden og/eller samarbejdspartneren til enhver tid ret til indsigt i hvilke data og til hvilket formål vi opbevarer og behandler data på dig. Ønsker du at påberåbe dig retten til indsigt sker det ved at rette skriftlig henvendelse til den dataansvarlige: maria@boldbird.dk

9.3 Som registreret i vores system har kunden og/eller samarbejdspartneren til enhver tid ret til at få data berigtiget såfremt der er sket ændringer, som kræver en sådanne berigtigelser. Berigtigelse sker ved at rette skriftlig henvendelse til den dataansvarlige: maria@boldbird.dk

9.4. Ved afgivelse af ordre og/eller tiltrædelse til samarbejdsaftale gives kunden og/eller samarbejdspartneren samtidig mulighed for til enhver tid at tilbagetrække et afgivet samtykke til databehandling samt til at få slettet data. Sker dette vil der blive truffet passende foranstaltninger for at imødekomme et sådanne ønske. Foreligger der lovhjemmel for at data opretholdes og behandles vil et ønske om at få slettet data dog først blive effektueret – idet omfang det er rimeligt, når den lovhjemlede tidsfrist er udløbet.

 

10. Ophavsret

10.1 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af det via brugerkonto tilgængelige materiale, det være sig på skrift, video og/eller som fysiske work-day’s og både helt eller delvist er uden Bold Bird’s skriftlige samtykke ikke tilladt.

10.2 Overtrædelse af de i pkt. 10.1 nævnte rettigheder vil blive retsforfulgt i henhold til de til enhver tid gældende regler på området.

 

11. Lovvalg og værneting

11.1 Enhver uoverensstemmelse skal forsøgt løst i mindelig hed.

11.1 Såfremt en uoverensstemmelse ikke kan søges løst i mindelighed skal den afgøres efter gældende dansk ret og med retten i Horsens som værneting.

 

Bold Bird
Havnealle 17c 2, 8700 Horsens
Mail: maria@boldbird.dk
Tlf.: 2530 7886
WEB: www.boldbird.dk
CVR Nr. 36271329